ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W WARSZAWIE. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE

  36,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15,5×24 cm, stron 282, okładka twarda z obwolutą.

  Stan dobry (ex libris varsavianisty Kazimierza Pątka, naddarcia obwoluty).

  Spis treści:

  Wstęp.
  Część pierwsza
  Dział I — DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW DLA NIELETNICH W M. ST. WARSZAWIE
  Rozdział 1 — Historia powstania sądownictwa dla nieletnich w m. st. Warszawie
  na tle sądownictwa dla nieletnich w Polsce
  A)    Okres międzywojenny
  B)    Okres powojenny
  Rozdział 2 — Dynamika rozwoju sądu dla nieletnich i charakterystyka jego działalności
  A)    Uwagi ogólne
  B)    Kadra sędziowska
  C)    Kuratorzy zawodowi
  D)    Służby społeczne współpracujące z sądem dla nieletnich: kuratorzy
  i inspektorzy społeczni
  E)    Organizacja pracy w sądzie dla nieletnich
  F)    Zasięg działalności (nadzór nad wykonywaniem orzeczeń)
  G)    Rodzaj dokumentacji
  Rozdział 3 — Analiza orzecznictwa sądowego
  A)    Wpływ spraw
  a)    Sprawy karne
  b)    Sprawy opiekuńcze
  B)    Sposób załatwienia spraw karnych dotyczących nieletnich w latach 1952—1967
  a)    Umorzenia
  b)    Uniewinnienia
  c)    Zastosowanie środków wychowawczych i poprawczych
  d)    Inne rozstrzygnięcia
  d)    Kradzież mienia prywatnego
  e)    Zagarnięcie mienia społecznego
  f)    Przestępstwa przeciwko władzom i urzędom
  Konkluzje
  Część druga
  Dział I — OPIS METODY BADAŃ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI NIELETNICH
  Rozdział 9 — Metody badań
  Rozdział 10 — Charakterystyka nieletnich
  Dział II — PSYCHOLOGICZNO-KRYMINOLOGICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
  Rozdział 11 — Rola rodziny w zapobieganiu przestępczości nieletnich
  A)    Uwagi wstępne
  B)    Struktura rodziny a przestępczość nieletnich we współczesnych społeczeństwach
  C)    Program społeczny
  D)    Odpowiedzialność rodziców
  E)    Charakterystyka badań empirycznych nad strukturą rodzin nieletnich przestępców w Warszawie
  F)    Praca zawodowa rodziców nieletnich przestępców
  G)    Wnioski
  Rozdział 12 — Nauka szkolna młodzieży przestępczej. Problemy wychowawcze środowiska szkolnego
  A)    Badania nad sytuacją szkolną nieletnich przestępców w Warszawie
  B)    Wnioski
  Dział III — PRAWNO-KRYMINOLOGICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
  Rozdział 13 — Czyny przestępcze popełnione przez nieletnich
  Rozdział 14 — Praktyka orzecznictwa sądowego
  ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
  Wykaz tablic
  Wykaz rycin
  Bibliografia
  Wykaz literatury przedmiotu
  A) Wykaz powołanych aktów prawnych
  B) Rodzaj zastosowanych środków wychowawczych i poprawczych
  a) Upomnienie
  b) Dozór odpowiedzialny rodziców
  c) Dozór kuratora
  d) Zakład poprawczy w zawieszeniu
  e) Zakład wychowawczy
  f) Zakład poprawczy
  C) Koszty postępowania
  D) Środki zapobiegające uchylaniu się od sądu
  Dział I I — STATYSTYCZNY OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI NIELET¬NICH W M. ST. WARSZAWIE
  Rozdział 4 — Tendencje i kierunki występujące w zakresie profilaktyki przestęp¬czości
  A) Współpraca z rodziną
  B) Współpraca ze szkolą
  C) Współpraca z instytucjami społecznymi
  D) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Kryminologiczną przy Ośrod¬ku Badań Przestępczości podległym Ministerstwu Sprawiedliwości
  Rozdział 5 — Nasilenie skazań
  Rozdział 6 — Demograficzny aspekt przestępczości nieletnich w Warszawie .
  Rozdział 7 — Charakterystyka skazanych nieletnich
  A) Wiek
  B) Płeć
  C) Środowisko rodzinne
  D) Zatrudnienie rodziców
  E) Badania psychologiczne
  F) Ucieczki
  G) Nadużywanie alkoholu
  H) Recydywa
  I) Współuczestnictwo
  J) Szkoła
  Rozdział 8 — Struktura przestępczości

  Uwagi ogólne
  A) Przestępstwa przeciwko mieniu indywidualnemu
  B) Przestępstwa przeciwko własności społecznej
  C) Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
  D) Przestępczość nieletnich w poszczególnych dzielnicach Warszawy
  a) Rozbój, kradzież rozbójnicza
  b) Kradzież z włamaniem do obiektów prywatnych
  c) Kradzież z włamaniem do obiektów uspołecznionych

  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK