ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
48,00 

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W WARSZAWIE. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE

36,00 

1 w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 15,5×24 cm, stron 282, okładka twarda z obwolutą.

Stan dobry (ex libris varsavianisty Kazimierza Pątka, naddarcia obwoluty).

Spis treści:

Wstęp.
Część pierwsza
Dział I — DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW DLA NIELETNICH W M. ST. WARSZAWIE
Rozdział 1 — Historia powstania sądownictwa dla nieletnich w m. st. Warszawie
na tle sądownictwa dla nieletnich w Polsce
A)    Okres międzywojenny
B)    Okres powojenny
Rozdział 2 — Dynamika rozwoju sądu dla nieletnich i charakterystyka jego działalności
A)    Uwagi ogólne
B)    Kadra sędziowska
C)    Kuratorzy zawodowi
D)    Służby społeczne współpracujące z sądem dla nieletnich: kuratorzy
i inspektorzy społeczni
E)    Organizacja pracy w sądzie dla nieletnich
F)    Zasięg działalności (nadzór nad wykonywaniem orzeczeń)
G)    Rodzaj dokumentacji
Rozdział 3 — Analiza orzecznictwa sądowego
A)    Wpływ spraw
a)    Sprawy karne
b)    Sprawy opiekuńcze
B)    Sposób załatwienia spraw karnych dotyczących nieletnich w latach 1952—1967
a)    Umorzenia
b)    Uniewinnienia
c)    Zastosowanie środków wychowawczych i poprawczych
d)    Inne rozstrzygnięcia
d)    Kradzież mienia prywatnego
e)    Zagarnięcie mienia społecznego
f)    Przestępstwa przeciwko władzom i urzędom
Konkluzje
Część druga
Dział I — OPIS METODY BADAŃ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI NIELETNICH
Rozdział 9 — Metody badań
Rozdział 10 — Charakterystyka nieletnich
Dział II — PSYCHOLOGICZNO-KRYMINOLOGICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
Rozdział 11 — Rola rodziny w zapobieganiu przestępczości nieletnich
A)    Uwagi wstępne
B)    Struktura rodziny a przestępczość nieletnich we współczesnych społeczeństwach
C)    Program społeczny
D)    Odpowiedzialność rodziców
E)    Charakterystyka badań empirycznych nad strukturą rodzin nieletnich przestępców w Warszawie
F)    Praca zawodowa rodziców nieletnich przestępców
G)    Wnioski
Rozdział 12 — Nauka szkolna młodzieży przestępczej. Problemy wychowawcze środowiska szkolnego
A)    Badania nad sytuacją szkolną nieletnich przestępców w Warszawie
B)    Wnioski
Dział III — PRAWNO-KRYMINOLOGICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
Rozdział 13 — Czyny przestępcze popełnione przez nieletnich
Rozdział 14 — Praktyka orzecznictwa sądowego
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
Wykaz tablic
Wykaz rycin
Bibliografia
Wykaz literatury przedmiotu
A) Wykaz powołanych aktów prawnych
B) Rodzaj zastosowanych środków wychowawczych i poprawczych
a) Upomnienie
b) Dozór odpowiedzialny rodziców
c) Dozór kuratora
d) Zakład poprawczy w zawieszeniu
e) Zakład wychowawczy
f) Zakład poprawczy
C) Koszty postępowania
D) Środki zapobiegające uchylaniu się od sądu
Dział I I — STATYSTYCZNY OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI NIELET¬NICH W M. ST. WARSZAWIE
Rozdział 4 — Tendencje i kierunki występujące w zakresie profilaktyki przestęp¬czości
A) Współpraca z rodziną
B) Współpraca ze szkolą
C) Współpraca z instytucjami społecznymi
D) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Kryminologiczną przy Ośrod¬ku Badań Przestępczości podległym Ministerstwu Sprawiedliwości
Rozdział 5 — Nasilenie skazań
Rozdział 6 — Demograficzny aspekt przestępczości nieletnich w Warszawie .
Rozdział 7 — Charakterystyka skazanych nieletnich
A) Wiek
B) Płeć
C) Środowisko rodzinne
D) Zatrudnienie rodziców
E) Badania psychologiczne
F) Ucieczki
G) Nadużywanie alkoholu
H) Recydywa
I) Współuczestnictwo
J) Szkoła
Rozdział 8 — Struktura przestępczości

Uwagi ogólne
A) Przestępstwa przeciwko mieniu indywidualnemu
B) Przestępstwa przeciwko własności społecznej
C) Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
D) Przestępczość nieletnich w poszczególnych dzielnicach Warszawy
a) Rozbój, kradzież rozbójnicza
b) Kradzież z włamaniem do obiektów prywatnych
c) Kradzież z włamaniem do obiektów uspołecznionych

Kategorie: ,
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK