ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ZARYS PRAWA CYWILNEGO BYŁEJ DZIELNICY PRUSKIEJ. CZĘŚĆ DRUGA. ZOBOWIĄZANIA

  89,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 15,5×23 cm, stron 127, miękka okładka.
  Stan dostatecznie dobry (małe ubytki papieru na grzbiecie, niewielkie przybrudzenia i naddarcia brzegów okładki, nieaktualne pieczątki biblioteczne, podkreślenia treści kredką).
  Spis treści:
  Rozdział pierwszy: Zobowiązania w ogólności
  Tytuł pierwszy: Pojęcie i treść zobowiązań
  § 47 Pojęcie zobowiązania
  § 48 Treść świadczenia. Podzielność. Możliwość
  § 49 Zobowiązania rodzajowe
  § 50 Zobowiązania przemienne
  § 51 Zobowiązania pieniężne
  § 52 Odsetki
  § 53 Odszkodowanie
  § 54 Zwrot nakładów. Prawo zabrania
  § 55 Złożenie rachunków. Udzielenie wiadomości. Przysięga wyjawienia
  § 56 Świadczenia przez inne osoby. Świadczenia częściowe
  § 57 Miejsce świadczenia
  § 58 Czas świadczenia
  § 59 Prawo zatrzymania
  Tytuł drugi: Powstanie zobowiązań
  § 60 Przyczyny powstania zobowiązań w szczególności umowy
  § 61 Umowy o świadczenia wzajemne
  § 62 Umowy na korzyść osób trzecich
  § 63 Zadatek. Kara umowna
  § 64 Zastrzeżenie odstąpienia
  Tytuł trzeci: Zmiana zobowiązań
  § 65 Przyczyny zmian stosunków obowiązkowych w ogólności
  § 66 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku
  § 67 Niemożliwość świadczenia
  § 68 Zwłoka dłużnika
  § 69 Inne naruszenia obowiązku
  § 70 Zawisłość sporu
  § 71 Zwłoka wierzyciela
  § 72 Zmiana wierzyciela. Cesja
  § 73 Zmiana dłużnika. Przejęcie długu
  Tytuł czwarty: Zgaśnięcie zobowiązań
  § 74 Dopełnienie
  § 75 Złożenie do depozytu
  § 76 Potrącenie
  § 77 Inne przyczyny zgaśnięcia zobowiązań Tytuł piąty: Mnogość dłużników i wierzycieli
  § 78 Skutki mnogości dłużników lub wierzycieli na stosunek obowiąz-kowy w ogólności
  § 79 Zobowiązania solidarne
  § 80 Zobowiązania do niepodzielnej ręki. Zobowiązania niepodzielne
  Rozdział drugi: Poszczególne rodzaje zobowiązań
  § 81 Przegląd
  Tytuł pierwszy: Kupno i pokrewne umowy
  § 82 Pojęcie umowy kupna i zobowiązanie z niej wynikające
  § 83 Odpowiedzialność za braki prawne
  § 84 Odpowiedzialność za wady i braki faktyczne
  § 85 Odpowiedzialność za wady i braki przy kupnie zwierząt domowych
  § 86 Szczególne rodzaje kupna
  § 87 Zamiana i inne odpłatne umowy pozbywcze
  Tytuł drugi: Darowizna
  § 88 Pojęcie darowizny. Obowiązki darczyńcy
  § 89 Zubożenie darczyńcy. Odwołanie z powodu niewdzięczności
  § 90 Darowizna ze zleceniem
  Tytuł trzeci: Najem, Dzierżawa
  § 91 Pojęcia najmu. Obowiązki stron
  § 92 Prawo zastawu wynajmującego Pozbycie przedmiotu najmu
  § 93 Dzierżawa
  Tytuł czwarty: Wygodzenie
  § 94 Wygodzenie
  Tytuł piąty: Pożyczka
  § 95 Pożyczka
  Tytuł szósty: Umowa służbowa
  § 96 Pojęcie umowy służbowej. Obowiązki stron
  § 97 Ukończenie służby. Szczególne rodzaje umów służbowych
  Tytuł siódmy: Umowa o dzieło
  § 98 Pojęcie umowy o dzieło. Obowiązki stron
  § 99 Zabezpieczenie przedsiębiorcy. Wypowiedzenie
  § 100 Umowa o dostawę dzieła
  Tytuł ósmy: Umowa o pośrednictwo
  § 101 Umowa o pośrednictwo
  Tytuł dziewiąty: Publiczne przyrzeczenie
  § 102 Publiczne przyrzeczenie
  Tytuł dziesiąty: Zlecenie
  § 103 Zlecenie
  Tytuł jedenasty: Działanie bez zlecenia
  § 104 Działanie bez zlecenia
  Tytuł dwunasty: Skład
  § 105 Umowa o skład
  Tytuł trzynasty: Złożenie rzeczy w gospodzie
  § 106 Odpowiedzialność właścicieli gospód
  Tytuł czternasty: Spółka
  § 107 Pojęcie umowy spółki. Zobowiązania spólników
  § 108 Zarząd i zastępstwo
  § 109 Majątek spółki. Rozdział zysków i strat
  § 110 Rozwiązanie spółki. Wystąpienie wspólnika
  Tytuł piętnasty: Wspólność
  § 111 Istota wspólności. Prawa i obowiązki uczestników
  § 112 Zarząd
  § 113 Zniesienie wspólności
  Tytuł szesnasty: Renta dożywotnia
  § 114 Renta dożywotnia
  Tytuł siedemnasty: Gra. Zakład
  § 115 Gra. Zakład. Loteria Urnowa różniczkowa
  Tytuł osiemnasty: Poręka
  § 116 Pojęcie poręki. Odpowiedzialność ręczyciela
  § 117 Regres ręczyciela. Ustanie odpowiedzialności
  § 118 Zlecenie kredytowe
  Tytuł dziewiętnasty: Ugoda
  § 119 Ugoda
  Tytuł dwudziesty: Przyrzeczenie długu. Uznanie długu
  § 120 Abstrakcyjne przyrzeczenie i uznanie długu
  Tytuł dwudziesty pierwszy: Przekaz
  § 121 Przekaz
  Tytuł dwudziesty drugi: Zapis długu na okaziciela
  § 122 Pojęcie i skutki
  § 123 Szczególniejsze rodzaje papierów na okaziciela
  § 124 Papiery i znaki legitymacyjne
  Tytuł dwudziesty trzeci: Przedłożenie rzeczy
  § 125 Obowiązek przedłożenia rzeczy
  Tytuł dwudziesty czwarty: Niesłuszne wzbogacenie
  § 126 Ogólne warunki niesłusznego wzbogacenia
  § 127 Poszczególne wypadki niesłusznego wzbogacenia
  § 128 Roszczenie o zwrot wzbogacenia
  Tytuł dwudziesty piąty: Czynności niedozwolone
  § 129 Delikty w ogólności
  § 130 Szczególne rodzaje deliktów
  § 131 Odpowiedzialność za delikty
  § 132 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
  Kategorie: ,
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK