Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   POLSKA MYŚL DEMOKRATYCZNA W CIĄGU WIEKÓW : ANTOLOGIA

   90,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Format 17×24 cm, stron 423, okładka twarda + obwoluta.

   Stan bardzo dobry.

   Posiada autograf.

    

   Spis treści:

   PRZEDMOWA SPIS RZECZY
   Część I.
   WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA (1413-1791)
   POCZĄTKI
   Wyjątki ze starych dokumentów
   Unja polsko-litewska i przyjęcie szlachty litewskiej do polskich herbów (Akt Unji Horodelskiej, 1413)
   Konstytucja “Neminem Captivabimus”, przyznająca szlachcie nietykalność osobistą (Przywilej Jedlneń-ski, 1430)
   Ustawy radomskie “Nihil Novi” o niewydawaniu konsty-tucyj bez przyzwolenia panów rady i posłów ziemskich (1505)
   Unja polsko-litewska (Akt Unji Lubelskiej, 1569)
   Równość praw dla protestantów (Akt Konfederacji Warszawskiej, 1573)
   Paweł Włodkowic (Około 1370-1435)
   Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do niewiernych (1415)
   Jan Ostroróg (Około 1436-1501)
   Traktat o naprawie Rzeczypospolitej (1475)
   O praw rozmaitości
   O potrzebie prawa stanowionego
   O dawaniu dziesięcin
   O obieraniu biskupów i ich urzędowaniu
   O opłatach papieżowi czynionych


   WIEK ZŁOTY
   Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572)
   O naprawie Rzeczypospolitej (1551)
   Mikołaj Rej (1505-1569)
   Spólne narzekanie Wszej Korony na porządną niedbałość naszę (1568)
   Wawrzyniec Grzymała Goślicki (1533-1607)
   O znamienitym senatorze (1568)
   Piotr Skarga Powęski (1536-1612)
   Kazania sejmowe (1597)
   O miłości ku ojczyźnie
   O prawach niesprawiedliwych
   Szymon Budny (Około 1533—około 1595)
   O urzędzie miecza (1583)
   Katechizm Rakowski (1605)
   Przedmowa (Około 1659)
   Jan Stoiński (1590-1654)
   Modlitwy nabożne (1633)
   O szlachcicu chrześcijańskim i jego stosunku do poddanych
   Samuel Przypkowski (1592-1670)
   Rozmyślania o rzeczach świętych (1692)
   Odrębne sfery i wzajemne stosunki kościoła i    państwa (1650)
   Beznadziejność absolutnego pacyfizmu (1692)


   KU WIELKIEJ REFORMIE
   Stanisław Konarski (1700-1773)
   Ustawy szkolne (1753)
   O skutecznym rad sposobie (1762)
   Hugo Kołłątaj (1750-1812)
   Listy Anonima (1788)
   Do prześwietnej deputacji dla ułożenia projektu
   konstytucji (1791)
   Prawo polityczne narodu polskiego (1793)
   Stanisław Staszic (1755-1826)
   Ród ludzki (1780-1820)
   Sprawiedliwość i wolność
   Przestrogi dla Polski (1790)
   Do Panów (czyli Możnowładców)
   Grunta chłopskie czyli rolnik pracowity
   Stanisław Kostka Potocki (1757-1821)
   Podróż do Ciemnogrodu (1816)
   Statut organiczny orderu Niedźwiadka
   Konstytucja 3 maja 1791
   Kazimierz Pułaski (1747-1779)
   List do Benjamina Franklina (1778)


   Część II.
   W PRZYMIERZU Z REWOLUCYJNĄ EUROPĄ (1794-1863)


   MANIFESTY I ODEZWY
   Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
   Uniwersał Połaniecki (1794)
   Testament (1798)
   Odezwa organizacji “Lud Polski, Gromada Grudziąż” (1835)
   Manifest Towarzystwa Demokratycznego (1836)
   Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej do narodu polskiego (1846)
   Manifesty Rządu Narodowego z 1863 roku
   Dekret w sprawie włościańskiej (1863)
   Odezwa “Do braci Litwinów” (1863)
   Odezwa “Do braci Rusinów” (1863)
   Odezwa “Do braci Polaków wyznania mojżeszowego” (1863)


   NIEPODLEGŁE DUCHY
   Maurycy Mochnacki (1804-1834)
   O terroryzmie nierozumu i obskurantyzmu politycznego (1831)
   “Być albo nie być!” (1831)
   Joachim Lelewel (1786-1861)
   Projekt odezwy sejmowej do Rosjan (1830)
   Manifest Polaków znajdujących się w Belgji (1836)
   List (1859)
   Adam Mickiewicz (1798-1855)
   O dążeniu ludów w Europie (1833)
   O przyszłym wielkim człowieku (1833)
   Nasz program (1849)
   Miasta robotnicze (1849)
   Chłopi (1849)
   Braterstwo międzynarodowe (1849)
   Stanisław Gabrjel Worcell (1799-1857)
   O własności (1836)
   Henryk Michał Kamieński (1812-1865)
   O prawdach żywotnych narodu polskiego (1844)
   Piotr Ściegienny (1800-1890)
   Złota bulla (1844)

   Część III.
   Z POPIOŁÓW POWSTAJE MŚCICIEL (1863-1918)
   DEMOKRACJA W ŻYCIU CODZIENNEM
   Karol Libelt (1807-1875)
   O odwadze cywilnej (1843)
   Wolność druku
   Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) (1847-1912)
   Kwestyjka żydowska (1875)
   Patrjotyzm (1886)
   Eliza Orzeszkowa (1842-1910)
   Fałszywe kierunki patrjotyzmu (1880)
   O Żydach i kwestji żydowskiej (1882)
   Aleksander Świętochowski (1849-1938)
   Wskazania polityczne (1882)
   Wacław Nałkowski (1852-1911)
   Skandale jako czynniki ewolucji (1898)
   Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929)
   Mowa przy otwarciu Zjazdu Autonomistów w Petersburgu (1905)
   Konstanty Srokowski (1878-1937)
   Polska racja stanu (1907).
   Stanisław Witkiewicz (1851-1915)
   Sprawa litewsko-ruska (1908)


   MIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ
   Oswald Balzer (1858-1933)
   Kultura słowiańska i germańska (1897)
   Odezwa “Do kolegów Rosjan” (1901)
   Aleksander Lednicki (1866-1934)
   Rosja i Polska (1917)


   O NIEPODLEGŁOŚĆ I WYZWOLENIE SPOŁECZNE
   Ludwik Waryński (1856-1889)
   Przemówienie na procesie (1885)
   Ostatnie słowo oskarżonego (1885)
   Program Polskiej Partji Socjalistycznej (t. z w. “Program Paryski”) (1892)
   Bolesław Limanowski (1835-1935)
   Naród i państwo (1906)
   Józef Piłsudski (1867-1935)
   O patrjotyzmie (1901)
   Odezwa na wkroczenie wojsk polskich do Królestwa (1914)
   Ignacy Daszyński (1866-1936)
   Polityka proletarjatu (1907)
   Kazimierz Kelles Krauz (1872-1904)
   Socjalizm a pokój europejski (1903)
   Henryk Baron (1887-1907)
   Mowa przed sądem wojennym (1907)
   Ludwik Krzywicki (1859-1941)
   Idea a życie (1897)
   Jednostka i klasa (1900)
   Edward Abramowski (1868-1918)
   Idee społeczne kooperatyzmu (1907)
   Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego (1911)
   Stanisław Brzozowski (1878-1911)
   Legenda Młodej Polski (1909)
   Kryzys romantyzmu
   Polska zdziecinniała


   W HOŁDZIE BOJOWNIKOM WOLNOŚCI
   Stefan Żeromski (1864-1925)
   Sen o szpadzie (1905)
   Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki) (1873-1935)
   Ludzie podziemni (1908)
   Nekrolog
   Leon Berenson (1882-1941)
   Z sali śmierci (1929)
   Oni
   Część IV.


   POLSKA NIEPODLEGŁA (1918-1939)


   PIERWSZE LATA REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ
   Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (7 listopada 1918)
   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r.)
   Stefan Żeromski (1864-1925)
   Początek świata pracy (Październik 1918)
   Wincenty Witos (ur. w r. 1875)
   0 reformie rolnej (1919)
   O mniejszości niemieckiej w Polsce (1920)
   Aleksander Skrzyński (1882-1931)
   Amerykańska i polska demokracja (1925)
   Ryszard Ganszyniec (ur. w r. 1888)
   Sprawa numerus clausus (1925)
   O prawa ludności żydowskiej do nauki
   Mieczysław Niedziałkowski (1894-1940)
   Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień (1926)


   W WALCE Z REAKCJĄ I DYKTATURĄ
   Stanisław Thugutt (1873-1941)
   Dlaczego jestem ludowcem i demokratą? (1929)
   Źle pojęta miłość ojczyzny (1929)
   Wojna (1935)
   Herman Lieberman (1869-1941)
   W obronie prawa i konstytucji (1929)
   Nowa karta dziejów Polski (Kwiecień 1939)
   Rezolucja Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu (1930)
   Ignacy Daszyński (1866-1936)
   Apel Marszałka Sejmu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolne i demokratyczne wybory (1930)
   Mieczysław Niedziałkowski (1894-1940)
   Sprawa ukraińska w Polsce (1931)
   Stanisław Estreicher (1869-1939)
   W obronie wolności uniwersytetów (1932)
   florjan Znaniecki (ur. w r. 1882)
   Ludzie teraźniejszości a cywilizacja przyszłości (1934)
   Kult państwa (1936)
   Wincenty Witos (ur. w r. 1875)
   Sprawa chłopska (6 grudnia 1936)
   List Wincentego Witosa, Władysława Kiernika i Kazimierza Bagińskiego do kongresu Stronnictwa Ludowego (Luty 1938)
   Memorjał ruchu robotniczego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1937)
   Wiktor Alter (1890-1941)
   Człowiek w społeczeństwie (1938)
   Człowiek jutra
   Stanisław Kulczyński (ur. w r. 1895)
   List otwarty w obronie wolności nauki (1938)
   Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
   List do Edwarda Benesza (Marzec 1939)
   Adam Próchnik (Henryk Swoboda) (1894-1942)
   Tęsknota za demokracją (1937)
   W godzinach wielkich przemian (1938)
   Wojna narodowa (Maj 1939)
   Walka idei (Sierpień 1939)
   Część V.
   KU NOWEJ POLSCE (1939— )


   EMIGRACJA
   Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
   Za waszą i naszą wolność (Apel do żołnierzy polskich) (1941)
   Władysław Sikorski (1881-1943)
   Mowa na otwarcie Rady Narodowej R. P. (Styczeń 1940)    
   Mowa, wygłoszona przez radio moskiewskie (Grudzień 1941)    
   Oświadczenie złożone delegacji Związków Zawodowych
   w Detroit, Stany Zjednoczone (Grudzień 1942)
   Herman Lieberman (1869-1941)
   Federacja czy nacjonalizm wojujący (Kwiecień 1940)
   Prawo i wolność (Październik 1941)
   Deklaracja zasad stronnictw jedności narodowej (Lipiec 1941)
   Położenie Żydów w wolnej Polsce (Oświadczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Jana Stańczyka, w imieniu Rządu Polskiego) (Grudzień 1941)
   Antoni Słonimski (ur. w r. 1895)
   O nacjonalizmie (1942)
   Bronisław Malinowski (1884-1942)
   Natura ludzka, kultura i wolność (1942)
   Wolność planowania i dokonania
   Wolność jako dar kultury

   POLSKA PODZIEMNA
   Manifest Wolności (Listopad 1939)
   Deklaracja ideowa żydowskiego podziemnego ruchu robotniczego (Grudzień 1939)
   Po wrześniowej tragedji (Lipiec 1940)
   O formę i treść przyszłej Polski (Sierpień 1940)
   Trybuna Ludów (Wrzesień 1940)
   W marszu do nowej Europy
   Przeciwko ghettu (Listopad 1940)
   Do bojowników ghetta warszawskiego (Kwiecień 1943)
   Manifest do ludów świata (Luty 1941)
   Program Polski Ludowej (Sierpień 1941)
   Odbudowa cywilizacji Zachodniej (Czerwiec 1942)

   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.