ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  POCZĄTKI POLSKIEGO PIŚMIENNICTWA URBANISTYCZNEGO

  60,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Format 17×24 cm, stron 475, okładka miękka.

  Stan bardzo dobry (nieaktualny wpis własnościowy).

  Spis treści:

  PRZEDMOWA
  WSTĘP

  I. PODROŻĘ ZAGRANICZNE JAKO DROGA KONTAKTU POLAKÓW Z URBANISTYKĄ OBCĄ
  1.Znaczenie kulturalne kontaktów zagranicznych
  2.Literatura podróżnicza
  3.Pamiętniki zawierające uwagi o miastach
  4.Zainteresowanie architekturą i reliktami miast antycznych
  Miasta greckie, egipskie i starożytnego Wschodu
  Miasta rzymskie
  5.Stosunek do miasta średniowiecznego
  6.Uwagi na temat miasta współczesnego
  Rzym
  Florencja
  Genua
  Ferrara
  Livorno
  Wenecja
  Wille i ogrody włoskie
  Eskurial
  Paryż
  Richelieu i inne miasta francuskie
  Londyn
  Miasta niderlandzkie i flandryjskie
  Miasta Niemiec
  Wiedeń
  Praga
  Moskwa
  Jerozolima
  Kair
  Konstantynopol
  Krajobraz
  7.Znaczenie podróży dla popularyzacji obiektów urbanistyki nowożytnej

  II. DZIEŁA O TEMATYCE URBANISTYCZNEJ W POLSKICH KSIĘGOZBIORACH
  1.Zapotrzebowanie na „literaturę urbanistyczną”
  2.Ważniejsze podręczniki obejmujące problematykę budowy miast
  3.Biblioteki wyposażone w dzieła wiążące się z tematyką urbanistyczną
  Biblioteki królewskie
  Naukowe
  Biblioteki magnackie oraz Akademii Zamojskiej
  Biblioteka architekta
  Biblioteki w środowiskach mieszczańskich i duchownych
  4.Wnioski

  III.PROBLEMY MIASTA W LITERATURZE GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ
  1.Uwarunkowania
  2.Miasto w poezji ziemiańskiej
  3.Traktaty gospodarcze
  Krescentyn-Trzycieski
  Anzelm Gostomski i Jakub Ponętowski
  Jakub Haur
  4.Miasto i zagospodarowanie przestrzenne kraju w dyskusji o poprawie Rzeczypospolitej
  Andrzej Frycz Modrzewski
  Jan Tarnowski, Piotr Grabowski, Mikołaj Chabielski
  Jakub Górski
  Szymon Starowolski

  IV.KRZYSZTOF I ŁUKASZ OPALIŃSCY: SATYRY O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
  1.Krzysztof Opaliński, autor satyr
  2.Satyra „O sposobach pomnożenia miast i na nierząd w nich”
  Objawy upadku miast i możliwości ich rozwoju
  Przypadkowe i zewnętrzne przyczyny rozwoju miast
  Wewnętrzne przyczyny rozwoju miast
  Korzyści kraju z dobrze rozwiniętych miast
  3.Satyra „Zdanie i rozsądek o nowych osadach i słobodach ukraińskich”
  Konieczność interwencji państwa
  Lokalizacja osad
  Kwestia zaludnienia
  Warunki rozwoju
  4.Satyra „Rada o zimowaniu żołnierza i stanowiskach jego i jaki w tym nieporządek”
  5.Krzysztof czy Łukasz?
  6.Satyry Opalińskich a traktat Botera
  7.Próba oceny koncepcji Opalińskich i im współczesnych
  Projekt międzynarodowej drogi wodnej
  Projekt budowy nadrzecznych pasm osadniczych
  Konfrontacja omówionych koncepcji przestrzennych z twórczością
  Beauplana
  Program uprzemysłowienia

  V.PROBLEMY MIAST I ICH BUDOWY W PISMACH SEBASTIANA PETRYCEGO
  1.Petrycy a Arystoteles
  Biografia Petrycego
  Konstrukcja „Polityki” i rodzaje komentarzy
  Przekład Arystotelesa, definicje, główne pojęcia
  2.Problemy planowania miast w tekście Arystotelesa i w „Przestrogach” Petrycego
  Dogodna wielkość i lokalizacja miast
  Miasto nadmorskie
  Sytuacja
  Generalne zasady budowy miast
  Fortyfikacje
  Elementy układu przestrzennego. Kościoły
  Budynki i budowle użyteczności publicznej
  Otoczenie miasta
  3.Treści miejskie „Przydatków”
  Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań przestrzennych
  Społeczne i gospodarcze aspekty urbanistyki
  Krytyka stanu miast i polityki inwestycyjnej w Polsce
  Zagadnienia zdrowia i higieny
  Podstawy planowania. Informacja
  Stolica
  Miasto portowe
  Teatr wojny
  Lokalizacja głównej fortecy
  Rozmieszczenie załóg wojskowych
  Lokalizowanie miast w regionie i w kraju
  Fortyfikacje miejskie
  Program funkcjonalno-przestrzenny miasta
  Źródła rozszerzenia majątku kościelnego w mieście. Fundacje budowli użyteczności publicznej
  Kompozycja układu miasta
  4.Znaczenie dzieła Petrycego
  Związki z teorią europejską
  Oryginalność i oddziaływanie
  Nowoczesność myśli Petrycego

  VI. KONCEPCJE Z POGRANICZA PROBLEMATYKI URBANISTYCZNEJ W TWÓRCZOŚCI TEORETYKÓW WOJSKOWOŚCI TRZECIEJ ĆWIERĆ XVI WIEKU
  1.Stanisław Łaski
  2.Książę pruski Albrecht
  Ilustracje traktatu
  Obrona zamków i miast
  3.Jan Tarnowski
  Fortyfikowanie miast
  Obóz wojskowy
  4.Marcin Bielski
  Schematy graficzne
  Uwagi w tekście
  5.Stanisław Sarnicki
  Znaczenie ujęć graficznych
  Kompozycyjna treść planów sytuacyjnych
  Miasto a obóz w ujęciu Parnickiego
  Planowanie obozu
  Fortyfikowanie miast a problem modernizacji starych układów przestrzennych
  Propozycje dotyczące Krakowa
  Uwagi o planowaniu przestrzennym
  Miasto jako sceneria imprez
  6.Zasadnicze elementy dorobku XVI-wecznych autorów dzieł o wojskowości

  VII. URBANISTYKA W TRAKTATACH O ARCHITEKTURZE MILITARNEJ Z XVII WIEKU
  1.Treści urbanistyczne traktatu Adama Freytaga
  Geneza traktatu
  Konstrukcja dzieła
  Lokalizacja twierdz i ich sytuowanie
  Projekt nowej fortecy
  Zaludnienie fortecy
  Problemy adaptacji starych miast do nowych potrzeb obronnych
  Przedmieścia i sąsiedztwo miast
  Twierdze sprzężone z miastem
  Problemy warsztatowe
  Metoda planowania obozów wojskowych
  Wartość traktatu
  2.Józef Naronowicz-Naroński i jego traktat o budownictwie wojennym .
  Konstrukcja i treść traktatu
  Zawód inżyniera
  Metody planowania
  Konkurs urbanistyczno-fortyfikacyjny
  Potrzeba solidnej roboty .
  Konieczność budowy fortec i ich lokalizacja
  „O budynkach do fortece należących”
  Kryteria funkcjonalne i kompozycyjne w projektowaniu obozów
  wojskowych
  Znaczenie traktatu
  3.Krzysztof Mieroszewski
  4.Andrzej Maksymilian Fredro
  Zagospodarowanie przestrzenne kraju
  Gospodarka w miastach
  Obozy wojskowe

  VIII. PROBLEMY URBANISTYKI I WARSZTATU URBANISTY W PRACACH Z DZIEDZINY ARCHITEKTURY, NAUK ŚCISŁYCH I TECHNIKI
  1.Traktaty architektoniczne
  Hipotetyczny traktat architektoniczny Józefa Naronowicza-Narońskiego
  „Krótka nauka budownicza”
  Podręcznik Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego
  2.Traktaty z zakresu nauk ścisłych
  Dzieła z trzeciej ćwierci XVI wieku
  Dzieła z. pierwszej połowy XVII wieku
  Pra-ca Naronowicza-Narońskiego o perspektywie
  Traktat Naronowicza-Narońskiego o geometrii i miernictwie
  IX. KONKLUZJE
  INDEKS NAZWISK
  SUMMARY
  RESUME
  PUBLIKACJE

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK