ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

POCZĄTKI POLSKIEGO PIŚMIENNICTWA URBANISTYCZNEGO

60,00 

Produkt niedostępny

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 17×24 cm, stron 475, okładka miękka.

Stan bardzo dobry (nieaktualny wpis własnościowy).

Spis treści:

PRZEDMOWA
WSTĘP

I. PODROŻĘ ZAGRANICZNE JAKO DROGA KONTAKTU POLAKÓW Z URBANISTYKĄ OBCĄ
1.Znaczenie kulturalne kontaktów zagranicznych
2.Literatura podróżnicza
3.Pamiętniki zawierające uwagi o miastach
4.Zainteresowanie architekturą i reliktami miast antycznych
Miasta greckie, egipskie i starożytnego Wschodu
Miasta rzymskie
5.Stosunek do miasta średniowiecznego
6.Uwagi na temat miasta współczesnego
Rzym
Florencja
Genua
Ferrara
Livorno
Wenecja
Wille i ogrody włoskie
Eskurial
Paryż
Richelieu i inne miasta francuskie
Londyn
Miasta niderlandzkie i flandryjskie
Miasta Niemiec
Wiedeń
Praga
Moskwa
Jerozolima
Kair
Konstantynopol
Krajobraz
7.Znaczenie podróży dla popularyzacji obiektów urbanistyki nowożytnej

II. DZIEŁA O TEMATYCE URBANISTYCZNEJ W POLSKICH KSIĘGOZBIORACH
1.Zapotrzebowanie na „literaturę urbanistyczną”
2.Ważniejsze podręczniki obejmujące problematykę budowy miast
3.Biblioteki wyposażone w dzieła wiążące się z tematyką urbanistyczną
Biblioteki królewskie
Naukowe
Biblioteki magnackie oraz Akademii Zamojskiej
Biblioteka architekta
Biblioteki w środowiskach mieszczańskich i duchownych
4.Wnioski

III.PROBLEMY MIASTA W LITERATURZE GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ
1.Uwarunkowania
2.Miasto w poezji ziemiańskiej
3.Traktaty gospodarcze
Krescentyn-Trzycieski
Anzelm Gostomski i Jakub Ponętowski
Jakub Haur
4.Miasto i zagospodarowanie przestrzenne kraju w dyskusji o poprawie Rzeczypospolitej
Andrzej Frycz Modrzewski
Jan Tarnowski, Piotr Grabowski, Mikołaj Chabielski
Jakub Górski
Szymon Starowolski

IV.KRZYSZTOF I ŁUKASZ OPALIŃSCY: SATYRY O GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ
1.Krzysztof Opaliński, autor satyr
2.Satyra „O sposobach pomnożenia miast i na nierząd w nich”
Objawy upadku miast i możliwości ich rozwoju
Przypadkowe i zewnętrzne przyczyny rozwoju miast
Wewnętrzne przyczyny rozwoju miast
Korzyści kraju z dobrze rozwiniętych miast
3.Satyra „Zdanie i rozsądek o nowych osadach i słobodach ukraińskich”
Konieczność interwencji państwa
Lokalizacja osad
Kwestia zaludnienia
Warunki rozwoju
4.Satyra „Rada o zimowaniu żołnierza i stanowiskach jego i jaki w tym nieporządek”
5.Krzysztof czy Łukasz?
6.Satyry Opalińskich a traktat Botera
7.Próba oceny koncepcji Opalińskich i im współczesnych
Projekt międzynarodowej drogi wodnej
Projekt budowy nadrzecznych pasm osadniczych
Konfrontacja omówionych koncepcji przestrzennych z twórczością
Beauplana
Program uprzemysłowienia

V.PROBLEMY MIAST I ICH BUDOWY W PISMACH SEBASTIANA PETRYCEGO
1.Petrycy a Arystoteles
Biografia Petrycego
Konstrukcja „Polityki” i rodzaje komentarzy
Przekład Arystotelesa, definicje, główne pojęcia
2.Problemy planowania miast w tekście Arystotelesa i w „Przestrogach” Petrycego
Dogodna wielkość i lokalizacja miast
Miasto nadmorskie
Sytuacja
Generalne zasady budowy miast
Fortyfikacje
Elementy układu przestrzennego. Kościoły
Budynki i budowle użyteczności publicznej
Otoczenie miasta
3.Treści miejskie „Przydatków”
Historyczne i współczesne przykłady rozwiązań przestrzennych
Społeczne i gospodarcze aspekty urbanistyki
Krytyka stanu miast i polityki inwestycyjnej w Polsce
Zagadnienia zdrowia i higieny
Podstawy planowania. Informacja
Stolica
Miasto portowe
Teatr wojny
Lokalizacja głównej fortecy
Rozmieszczenie załóg wojskowych
Lokalizowanie miast w regionie i w kraju
Fortyfikacje miejskie
Program funkcjonalno-przestrzenny miasta
Źródła rozszerzenia majątku kościelnego w mieście. Fundacje budowli użyteczności publicznej
Kompozycja układu miasta
4.Znaczenie dzieła Petrycego
Związki z teorią europejską
Oryginalność i oddziaływanie
Nowoczesność myśli Petrycego

VI. KONCEPCJE Z POGRANICZA PROBLEMATYKI URBANISTYCZNEJ W TWÓRCZOŚCI TEORETYKÓW WOJSKOWOŚCI TRZECIEJ ĆWIERĆ XVI WIEKU
1.Stanisław Łaski
2.Książę pruski Albrecht
Ilustracje traktatu
Obrona zamków i miast
3.Jan Tarnowski
Fortyfikowanie miast
Obóz wojskowy
4.Marcin Bielski
Schematy graficzne
Uwagi w tekście
5.Stanisław Sarnicki
Znaczenie ujęć graficznych
Kompozycyjna treść planów sytuacyjnych
Miasto a obóz w ujęciu Parnickiego
Planowanie obozu
Fortyfikowanie miast a problem modernizacji starych układów przestrzennych
Propozycje dotyczące Krakowa
Uwagi o planowaniu przestrzennym
Miasto jako sceneria imprez
6.Zasadnicze elementy dorobku XVI-wecznych autorów dzieł o wojskowości

VII. URBANISTYKA W TRAKTATACH O ARCHITEKTURZE MILITARNEJ Z XVII WIEKU
1.Treści urbanistyczne traktatu Adama Freytaga
Geneza traktatu
Konstrukcja dzieła
Lokalizacja twierdz i ich sytuowanie
Projekt nowej fortecy
Zaludnienie fortecy
Problemy adaptacji starych miast do nowych potrzeb obronnych
Przedmieścia i sąsiedztwo miast
Twierdze sprzężone z miastem
Problemy warsztatowe
Metoda planowania obozów wojskowych
Wartość traktatu
2.Józef Naronowicz-Naroński i jego traktat o budownictwie wojennym .
Konstrukcja i treść traktatu
Zawód inżyniera
Metody planowania
Konkurs urbanistyczno-fortyfikacyjny
Potrzeba solidnej roboty .
Konieczność budowy fortec i ich lokalizacja
„O budynkach do fortece należących”
Kryteria funkcjonalne i kompozycyjne w projektowaniu obozów
wojskowych
Znaczenie traktatu
3.Krzysztof Mieroszewski
4.Andrzej Maksymilian Fredro
Zagospodarowanie przestrzenne kraju
Gospodarka w miastach
Obozy wojskowe

VIII. PROBLEMY URBANISTYKI I WARSZTATU URBANISTY W PRACACH Z DZIEDZINY ARCHITEKTURY, NAUK ŚCISŁYCH I TECHNIKI
1.Traktaty architektoniczne
Hipotetyczny traktat architektoniczny Józefa Naronowicza-Narońskiego
„Krótka nauka budownicza”
Podręcznik Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego
2.Traktaty z zakresu nauk ścisłych
Dzieła z trzeciej ćwierci XVI wieku
Dzieła z. pierwszej połowy XVII wieku
Pra-ca Naronowicza-Narońskiego o perspektywie
Traktat Naronowicza-Narońskiego o geometrii i miernictwie
IX. KONKLUZJE
INDEKS NAZWISK
SUMMARY
RESUME
PUBLIKACJE

© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK