ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  ORIENT W POLSKIEJ KULTURZE ARTYSTYCZNEJ

  59,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Seria wydawnicza

  Format 24,5×17,5 cm, stron 255, liczne czarno-białe ilustracje w tekście + kolorowe na oddzielnych kartach, okładka płócienna z obwolutą.

  Stan dobry (małe naddarcia obwoluty).

  Nakład 2800+200 egzemplarzy.

  Spis treści:

  Przedmowa: Mieczysław Gębarowicz
  Wstęp.
  CZĘŚĆ I ORIENS CHRISTIANUS
  Rozdział I: średniowieczny Lewant
  Rywalizacja Wenecji i Genui. Drogi handlowe na Wschód. Lewant a Polska. Genueńczycy lewantyńscy w Polsce.
  Rozdział II: Architektura kolonii ormiańskich i jej dekoracja
  Oparcie Ormian o genueńską organizację handlową w Lewancie. Dzieje ormiańskiej emigracji w wiekach średnich. Ormianie w Polsce. Architektura ormiańskich kolonii. Lwowska katedra ormiańska, jej architekt i jej cechy wspólne z kościołami ormiańskimi Kaffy. Dekoracja architektoniczna o cechach sztuki islamu.
  Rozdział III: Między Wschodem a Zachodem
  Zmiana dróg handlowych po upadku Konstantynopola i Kaffy oraz zmiana odtąd stosunku Włochów lewantyńskich do Ormian. Greccy osadnicy w Polsce. Odmiany stylu w architekturze kolonii ormiańskich. Wieże katedry ormiańskiej we Lwowie i kościoła w Jazłowcu. Wschodnia dekoracja architektoniczna w XVI i XVII w. w Polsce.
  Rozdział IV: Malarstwo chrześcijańskiego Wschodu w Polsce
  Import bizantyńskich obrazów. Misje katolickie na Bliskim Wschodzie. Obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i lwowskiej dominikańskiej. Obrazy italo-bizantyńskie o typie Hodegitrii. Iluminatorstwo ormiańskich ksiąg liturgicznych. Przepisy dla malarzy. Malowidła ścienne katedry ormiańskiej we Lwowie. Dwa oblicza ormiańskiego iluminatorstwa na ziemiach Rzeczy¬pospolitej w XVI i XVII w. Iluminatorzy duchowni i świeccy. Zokcydentalizowanie malarstwa ormiańskiego. Malarstwo reli¬gijne wschodnie w kościołach katolickich. Akcja usuwania jego dzieł z kościołów w czasach potrydenckich.

  CZĘŚĆ II ORIENS ISLAMICUS
  Rozdział V: świat islamu a Polska
  Sztuka islamu, a w szczególności rola Turcji i Persji w jej ra¬mach. Znaczenie sztuki perskiej. Dotychczasowy przebieg ba¬dań wpływów sztuki islamu w Polsce. Stosunek Europy zacho¬dniej i Polski do kultury artystycznej islamu.

  Rozdział VI; Ludzie Wschodu w Polsce
  Wiek XIV: Tajczadin, Jakub syn Szachinszacha. Kupcy tu¬reccy w Rzeczypospolitej w XV w. i w pierwszej połowie XVI w. Kupcy ormiańscy w drugiej połowie XVI w.: Kierymowicz, Popowicz, Muratowicz. Wytwórczość rzemieślnicza typu wschod¬niego w Polsce w w. XVII: Murat Jakubowicz, Manuel Korfiński, Bedros Zacharjaszowicz. Typy ludzi XVIII w.: Jan Madżarski, Nikorowicze.

  Rozdział VII: Broń wschodnia w polskim ręku.
  Oznaki godności wojskowych: buńczuk, buława, buzdygan. Przedmioty reprezentacji: kałkany, sajdaki. Zbroja wschodniego typu: kolczuga, bechter, karacena. Import broni białej i jej wpływ na produkcję rodzimą. Kulbaki i rzędy. Manufaktura lwowska i jej orientalne wzory. Janczarzy polscy.

  Rozdział VIII: Dawne kobierce perskie i małoazjatyckie w polskim posiadaniu.
  Handel kobiercami; ich zastosowanie w polskich domach ma¬gnackich. Rola kobierców w krajach Bliskiego Wschodu. Organizacja dworskiej produkcji kobierniczej w Persji. Rola malarza w dostarczaniu wzorów ornamentalnych. Stosunek projek¬todawcy do tkacza-wykonawcy. Kobierzec krakowsko-paryski, jego pochodzenie i charakterystyka. Kobierzec br. Hatvany. Ko¬bierzec z przedstawieniami walk zwierząt w Zbiorach Czarto-ryskich Muzeum Narodowego w Krakowie. Rola Kaszanu w perskim kobiernictwie, kobierzec wilanowski. Ośrodek produkcji 1 w Kirmanie, kobierzec sanguszkowski. Złotem i srebrem prze¬rabiany kobierzec w Zbiorach Czartoryskich. Płasko tkane ko¬bierce z Kaszanu dla Zygmunta III. Kobierce typu polskiego (tapis polonais). Kobierzec ze skarbca kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Kobierzec o motywach „sadzonek”. Kobierce małoazjatyckie. Znaczenie dzieł perskiej i mało azjatyckiej produkcji kobierniczej w polskim posiadaniu.
  Rozdział IX: Wpływy Wschodu w polskim ubiorze
  Wschodni zwyczaj na dworze polskim w XV wieku. Wschodnie cechy ubioru polskiego. Wpływy mody rusko-bizantyńskiej i mongolsko perskiej a zachód. Dwory władców mongolskich. Ubiór polski a zachodnioeuropejski. Ubiory w rzeźbach Stwosza. Zmiana mody około r. 1520. Wpływy mody tureckiej w XVI w. Stosunki handlowe z Turcją. Pośrednie wpływy przez Węgry. Moda pol¬ska w oczach włoskich. Wpływy włoskie a wschodnie. Zwycięstwo Wschodu w ubiorze męskim. Tkaniny wschcdnie w stro¬jach kobiecych. Stosunki z Persją w XVII wieku. Moda perska na Bliskim Wschodzie i jej odmiany lokalne. Ubiór polski w XVII w. Pasy jako jego szczegół. Moda na Krymie wzorem. Ubiór mieszczański. Moda złotogłowi. Ubiór Ormian polskich. Ubiór męski w XVIII w. Rozkwit produkcji pasów tkanych. Wschodnie źródła inspiracji ornamentów pasów polskich

  Rozdział X: Rzemiosło artystyczne wschodnie a polskie
  Stan badań dziejów złotnictwa polskiego. Import drogich kamieni i pereł ze Wschodu w XVI wieku. Ormiańscy złotnicy XVII wieku. Kościół niedostępny wpływom Wschodu muzułmańskiego. Smak orientalny w artystycznej produkcji złotniczej. Moda w XVI i XVII wieku w „klejnotowych sztukach”. Wschodnie wyroby srebrne. Złotnicze ozdoby broni i rzędów końskich. Wschodnie początki kordybanictwa. Ceramika wschodnia w Polsce.

  Rozdział XI: Wpływy polskie na Bliskim Wschodzie
  Wkład polskich budowniczych i kamieniarzy w kształtowanie się architektury rumuńskiej. Malarze polskiego pochodzenia w Turcji: Wojciech Bobowski, Maciej Stryjkowski, Mecti ze Skutari. Stosunki polsko-perskie za Abbasa I; dar kardynała Maciej owskiego; europe j ska grafika religij na; iluminatorzy ormiańscy w Persji. Rola Polski w ramach wpływów europejskich w Persji. Zokcydentalizowanie iluminatorstwa ormiańskiego za polskim pośrednictwem.

  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK