Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   MEDYTACJE KARTEZJAŃSKIE

   40,00 

   1 w magazynie

   Kontakt
   Autor

   Tłumacz

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Seria wydawnicza

   Rok wydania

   Format 13×19 cm, stron XXX, 451 twarda, płócienna okładka z obwolutą. Stan bardzo dobry.

   Medytacje kartezjańskie z dodatkiem uwag krytycznych Romana Ingardena.

   Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Wajs.

   Przekład przejrzał i wstępem poprzedził Andrzej Półtawski.

    

   Spis tresci:

    

   Słowo wstępne
   Od wydawcy

   MEDYTACJE
   Wstęp

   § 1. Medytacje Kartezjusza jako wzór filozoficznej autorefleksji(Selbstbesinnung)
   § 2. Konieczność radykalnego ponowienia punktu wyjścia filozofii

   Medytacja pierwsza — Droga do transcendentalnego Ego

   § 3. Przewrót kartezjański i przewodnia idea teleologiczna absolutnego ugruntowania nauki
   § 4. Odsłonięcie sensu teleologicznego (^wecksinnes) nauki poprzez wżycie się w nią (Einleben in sie) jako w noematyczny fenomen
   § 5. Oczywistość a idea autentycznej nauki
   § 6. Zróżnicowania (Differenziaungen) oczywistości. Filozoficzny postulat apodyktycznej i w sobie pierwszej oczywistości
   § 7. Nie apodyktyczna oczywistość istnienia świata; wciągnięcie jej w zasięg przewrotu kartezjańskiego
   § 8. „Ego cogito” jako transcendentalna subiektywność
   § 9. Zasięg oczywistości apodyktycznej twierdzenia „Ja jestem”
   § 10. Dygresja. Kartezjańskie uchybienie w sprawie zwrotu transcendentalnego
   § 11. Ja psychologiczne a Ja transcendentalne. Transcendencja świata

   Medytacja druga — Odsłonięcie uniwersalnych struktur pola transcendentalnego doświadczenia

   § 12. Idea transcendentalnego ugruntowania poznania
   § 13. Konieczność tymczasowego wyłączenia zagadnień zasięgu transcendentalnego poznania
   § 14. Strumień cogitationes. Cogito i cogitatum
   § 15. Naturalna a transcendentalna refleksja
   § 16. Dygresja. „Ego cogito” jako konieczny punkt wyjścia zarówno transcendentalnej, jak i „czysto psychologicznej” refleksji
   § 17. Dwustronność badań nad świadomością jako następstwo problematyki korelacji. Kierunki opisu. Synteza jako praforma (Urform) świadomości
   § 18. Identyfikacja jako forma podstawowa syntezy. Wszechobejmująca synteza czasu transcendentalnego
   § 19. Aktualność i potencjalność życia intencjonalnego
   § 20. Odrębność analizy intencjonalnej
   § 21. Przedmiot intencjonalny jako „transcendentalna nić przewodnia” (trcmszendentaler Leitfaden)
   § 22. Idea powszechnej jedności wszystkich przedmiotów i zadanie jej konstytutywnego wyjaśnienia

   Medytacja trzecia — Problematyka konstytucji. Prawda i rzeczywistość

   § 23. Uściślenie pojęcia konstytucji transcendentalnej przez wprowadzenie haseł „rozum” (Vtrnunft) i „nierozum”(„Urwemunft”)
   § 24. Oczywistość jako samoprezentacja. Jej zmodyfikowane pochodne (Abwandlungen)
   § 25. Rzeczywistość i quasi-rzeczywistość
   § 26. Rzeczywistość jako korelat oczywistego potwierdzenia
   § 27. Funkcjonowanie habitualnej i potencjalnej oczywistości w konstytucji sensu „przedmiot istniejący”
   § 28. Domniemana (Prosumptise) oczywistość doświadczenia świata. Świat jako idea-korelat idei doskonałej oczywistości doświadczenia zewnętrznego (Erfahrungsemdmt)
   § 29. Dziedziny materialne i formalno-ontologiczne jako wskaźniki (Indices) transcendentalnych systemów oczywistości

   Medytacja czwarta — Rozwinięcie problemów konstytucji samego transcendentalnego Ego……………

   § 30. Transcendentalne ego nieodłączne od swych przeżyć
   § 31. Ja jako identyczny biegun przeżyć
   § 32. Ja jako substrat określeń habitualnych (Habitualitatm)
   § 33. Ja w pełni swej konkretności (Konkretion) jako monada a zagadnienie jego autokonstytucji
   § 34. Wypracowanie zasadniczego kształtu metody fenomenologicznej. Transcendentalna analiza jako analiza eidetyczna
   § 35. Wypad w kierunku eidetycznej psychologii wnętrza
   § 36. Transcendentalne ego jako uniwersum możliwych form przeżyć. Podlegające prawu istoty normowanie komponowania się przeżyć (Komposibilitat der Erlebnisse) w stosunkach współistnienia i następstwa
   § 37. Czas jako uniwersalna forma wszelkiej egologicznej genezy
   § 38. Aktywna i pasywna geneza
   § 39. Asocjacja jako podstawowa zasada genetyki pasywnej
   § 40. Przejście do zagadnienia idealizmu transcendentalnego
   § 41. Autentyczne fenomenologiczne wydobywanie na jaw własnego „ego cogito” (Selbstauslegung des „ego cogito”) jako „transcendentalny idealizm”

   Medytacja piąta — Odsłonięcie sfery transcendentalnego istnienia jako monadologicznej intersubiektywności

   § 42. Przedstawienie problemu doświadczania obcych podmiotów (Fremderfahrung) jako odpowiedź na zarzut solipsyzmu
   § 43. Noematyczno-ontyczny sposób dania Innego jako transcendentalna nić przewodnia konstytutywnej teorii doświadczania obcych podmiotów
   § 44. Redukcja doświadczenia transcendentalnego do sfery tego, co własne ( Eigmheibsphare )
   § 45. Ego transcendentalne a zredukowany do tego, co moje własne, rezultat apercepcji mnie samego (eigenheitlich reduzierte Selbstapperzeplion): psychofizycznie złożony człowiek
   § 46. To, co własne, jako sfera aktualności i potencjalności strumienia przeżyć
   § 47. Do pełni monadycznej konkretności tego, co własne, należy również przedmiot intencjonalny. Immanentna transcendencja i świat pierwotnego pochodzenia (primordiale Welt)
   § 48. Transcendencja świata obiektywnego jako transcendencja wyższego szczebla, w przeciwieństwie do transcendencji pierwotnego pochodzenia
   § 49. Nakreślenie toku operacji „intencjonalnego wydobywania sensu doświadczania czegoś, co obce
   § 50. Pośredni charakter zawartej w doświadczaniu obcych podmiotów intencjonalności jako charakter „współprezentowania” („Apprasentation”) jako charakter apercepcji analogicznej
   § 51. „Łączenie w pary” („Paarung”) jako asocjacyjnie konstytuujący składnik doświadczania obcych podmiotów
   § 52. Współ-prezentowanie jako specyficzny rodzaj doświadczenia, posiadający swój własny styl potwierdzania
   § 53. Potencjalne momenty sfery pierwotnego pochodzenia i konstytutywna funkcja, jaką spełniają one w aktach apercepcji Innego
   § 54. Eksplikacja sensu aktów współ-prezentowania, w których doświadczam obcych podmiotów
   § 55. Uwspólnocenie (Vergemeinsckaftung) monad i pierwsza forma tego, co obiektywne: przyroda intersubiektywna.
   § 56. Konstytucja wyższych szczebli wspólnoty intermonadologicznej
   § 57. Wyjaśnienie zjawiska równoległości zachodzącej pomiędzy procedurą wydobywania na jaw tego, co wewnątrzpsychiczne, a analogiczną procedurą zastosowaną na gruncie egologiczno-transcendentalnym
   § 58. Uczłonowanie pola zagadnień intencjonalnej analityki wyższych wspólnot intersubiektywnych. Ja i świat otaczający
   § 59. Eksplikacja ontologiczna i jej miejsce w całokształcie transcendentalnej fenomenologii konstytucji
   § 60. Metafizyczne rezultaty naszej procedury wydobywania na jaw zasobów dostarczanych przez akty doświadczania obcych podmiotów
   § 61. Tradycyjna problematyka „źródła psychologicznego” i jej fenomenologiczne objaśnienie
   § 62. Ogólny rzut oka na charakter operacji intencjonalnego wydobywania zasobów doświadczania obcych podmiotów

   Zakończenie

   § 63. Zadanie krytyki transcendentalnego doświadczenia i poznania transcendentalnego
   § 64. Słowo końcowe

   Uwagi krytyczne Romana Ingardena do Medytacji kartezjańskich
   Przypisy
   Skorowidze

   Kategoria:
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.