ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

  JA – CZŁOWIEK. ZARYS ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

  26,00 

  Produkt niedostępny

  Kontakt
  Autor

  Miasto wydania

  Wydawnictwo

  Rok wydania

  Okładka twarda + obwoluta, 455 stron, format 17×25 cm., stan dobry.

  Spis treści:

  1.Wierzeniowe źródła teorii człowieka
  2.Platońska koncepcja człowieka
  3.Arystotełesowska teoria człowieka
  4.Modyfikacje patrystyczne koncepcji człowieka
  5.Antropologiczne poglądy Awicenny
  6.Kartezjańska koncepcja człowieka
  7.Kształtowanie się koncepcji filozofii podmiotu
  Rozdział II. FAKT LUDZKI
  1.Problem determinacji faktu
  2.Zwierzę rozumne — treścią faktu ludzkiego
  Rozdział ni. PRÓBY INTERPRETACJI FAKTU LUDZKIEGO
  I. Koncepcje człowieka jako tworu natury
  1.Interpretacja biologiczno-ewolucyjna
  A.Ewolucjonizm przyrodniczy
  B.Ewolucjonizm przyrodniczy kierowany (wizja Teilharda de Chardin)
  2.Marksistowska koncepcja człowieka
  3.Psychoanalityczna interpretacja człowieka
  4.Filozoficzne implikacje strukturalizmu na terenie antropologii
  II. Koncepcje człowieka jako podmiotu ujawniającego ducha
  1. Pokartezjańskie dziedzictwo
  2 Niektóre egzystencjalistyczne koncepcje człowieka
  3.Maxa Schelera wizja człowieka — odwrotność mocy i wartości
  Rozdział IV. STRUKTURA BYTOWA CZŁOWIEKA
  1.Analiza punktu wyjścia
  2.„Ja” — samoistny podmiot
  3.Dusza organizująca materię (forma ciała)
  4.Niematerialność duszy człowieka .
  5.Aspekt nieśmiertelności
  Rozdział V. CZŁOWIEK I POZNANIE
  1.Fakt ludzkiego poznania
  2.Podmiotowe uniesprzecznienie poznania
  3.Podmiotowe uniesprzecznienie aktu poznania
  A.Systemy aprioryczne idei wrodzonych
  B.Empiryzm
  C.Struktura intelektu
  4.Proces intelektualnego pojęciowego poznania
  5.Zasadnicze dziedziny życia intelektualnego .
  Rozdział VI. INTENCJONALNOSC POZNANIA A KULTURA
  1.Ogólny sens terminu „kultura”
  2.Rozumienie intencjonalności
  3.Intencjonalny aspekt dzieł kultury
  Rozdział VII. CZŁOWIEK I JEGO WOLNE DZIAŁANIE
  1.Wolność jako fakt świadomości
  2.Interpretacja faktu wolności
  A.Człowiek duchowo-materialnym bytem przygodnym
  B.Uczucia jako czynniki uintensywniające pożądanie
  C.Wola i jej wolność
  D.Mechanizm swobodnego wyboru
  E.Budowanie się wolności w człowieku
  Rozdział VIII. CZŁOWIEK WOBEC DOBRA I ZŁA MORALNEGO
  1.Podstawy bytu moralnego
  A.Człowiek jako podmiot moralności
  B.Układ rzeczy
  C.Układ idei — prawo odwieczne
  2.Byt moralny
  Rozdział IX. CZŁOWIEK A SPOŁECZEŃSTWO
  1.Ontyczne warunki relacji jednostki i społeczeństwa .
  A.Jaźń otwarta
  B.Osobowość spotencjalizowana
  C.Dobro wspólne
  2.Formy społeczeństwa a rozwój człowieka
  Rozdział X. CZŁOWIEK I RELIGIA (ZOFIA J. ZDYB1CKA)
  1.Rozgraniczenia wstępne
  2.Fakt religijny (fenomen religii)
  A.Analiza faktu religijnego od strony przedmiotu — relacja religijna .
  B.Analiza faktu religijnego od strony podmiotu — przeżycie religijne .
  C.Podstawowe formy aktywności religijnej — akty religijne (czyn re-ligijny)    
  D.Fakt religijny a poznanie naukowe, moralność, sztuka
  3.Religia jako dziedzina kultury
  4.Filozoficzne ujęcie i wyjaśnienie faktu religijnego
  A.Religia — relacją międzypodmiotową („ja-Ty”)
  B.Podmiotowe uzasadnienie faktu religii — człowiek osobą spotencjalizowaną   
  C.Uzasadnienie przedmiotowe — relacja świata do Boga (transcenden-talna partycypacja bytowa)
  Rozdział XI. OSOBA — JAŹNIĄ NATURY ROZUMNEJ
  1.Koncepcja natury
  2.Pole świadomości ludzkiej
  3.Fakt pierwotny świadomościowego przeżycia człowieka
  4.Teoria bytu osobowego
  Rozdział XII. CZŁOWIEK w PERSPEKTYWIE ŚMIERCI
  1.Fakt śmierci
  A.Fakt widziany z zewnątrz
  B.Fakt widziany od wewnątrz
  C.Bytowe podstawy faktu śmierci
  2.Śmierć jako osobowe przeżycie
  STANISŁAW KAMINSKI _ z metafilozofii człowieka
  Resume

  Kategoria:
  © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK