Znajdź książkę

Nasz antykwariat internetowy to zbiór ponad 40.000 książek

  ul. Wilcza 29 A lok. 25
  00-544 Warszawa
  tel. 022 622 11 54
  0,00 

   DZIAŁANIA MILITARNE W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

   54,00 

   Produkt niedostępny

   Kontakt
   Autor

   Autor ilustracji

   Miasto wydania

   Wydawnictwo

   Rok wydania

   Miękka okładka, stron 595, format 16,5/23 cm, stan dobry.

    

   Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej

   Departament Systemu Obronnego MON

    

   Redakcja naukowa Wiesław Wróblewski

    

   Spis treści:

    

   WSTĘP

    

   ROZDZIAŁ PIERWSZY
   TERYTORIUM POŁUDNIOWO-WSCHODNIE PAŃSTWA POLSKIEGO JAKO
   TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH
   Ewa Rutkowska
   1.1. Ro2wój terytorialny Polski południowo-wschodniej
   1.2. Położenie geograficzne obszaru 1.2.1. Krainy fizyczno-geograficzne
   1.3.  Środowisko przyrodnicze
   1.3.1. Hydrografia
   1.3.2. Klimat
   1.3.3.  Gleby
   1.3.4.  Szata roślinna
   1.4. Elementy społeczno-gospodarcze
   1.4.1.  Ludność
   1.4.2. Osadnictwo
   1.4.3.  Gospodarka
   1.4.4.  Komunikacja

    

   ROZDZIAŁ DRUGI
   DZIAŁANIA WOJENNE NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
   W OKRESIE PIASTOWSKIM
   Dariusz Sokoliński

    

   ROZDZIAŁ TRZECI
   OBRONA ZIEM POŁUDNIOWO-WSCHODNICH W OKRESIE JAGIELLOŃSKIM
   (1385-1569)
   Eugeniusz Janas Witold Kłaczewski
   3.1. Odbudowa i utrwalenie panowania polskiego na Rusi Czerwonej i Podolu
   3.2. Obrona granicy poludniowo-wschodniej w drugiej połowie XV wieku
   3.3. Obrona Kresów południowo-wschodnich za ostatnich Jagiellonów

    

   ROZDZIAŁ CZWARTY
   WALKI Z KOZAKAMI W LATACH 1591-1653
   Wieslaw Majemki
   4.1.  Kozaczyzna Zaporoska od drugiej połowy XVI wieku do 1625 roku
   4.1.1. Powstania kozackie w latach 1591-1596
   4.1.2. Unia Brzeska 1596 roku a Kozaczyzna
   4.1.3. Powstanie kozackie w 1625 roku
   4.2. Powstania kozackie w latach 1630-1638
   4.3. Powstanie Bohdana Chmielnickiego (1648-1653)
   4.3.1. Przyczyny wybuchu powstania
   4.3.2. Prelinunaria powstania Chmielnickiego i kampania 1648 roku
   4.3.3. Kampania 1649 roku
   4.3.4. Kampania 1651 roku
   4.3.5.  Kampanie 1652 i 1653 roku

    

   ROZDZIAŁ PIĄTY
   WOJNY RZECZYPOSPOLITEJ Z TURCJĄ W XVII WIEKU
   Stefan Chojnecki
   5.1. Problematyka wojny z Turcją w polskim piśmiennictwie wojskowym i poglądach polityków w XVII wieku
   5.2. Walki Rzeczypospolitej z Turcją w latach 1617-1621
   5.2.1. Wyprawa cecorska Stanisława Żółkiewskiego w 1620 roku
   5.2.2. Wyprawa chocimska Jana Karola Chodkiewicza w 1621 roku
   5.3. Wyprawa Abazy Paszy i bitwa pod Kamieńcem Podolskim w 1633 roku
   5.4. Wojna polsko turecka w latach 1672-1676
   5.5. Działania zbrojne na Kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w okresie wojny polsko-tureckiej w latach 1683-1699

    

   ROZDZIAŁ SZÓSTY
   DZIAŁANIA MILITARNE NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
   RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1700-1792
   Wojciech Stanisław Mikuła
   6.1. Wielka Wojna Północna
   6.1.1. Działania w pierwszym okresie wojny
   6.1.2. Działania militarne na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w okresie wyprawy połtawskiej
   6.1.3. Działania wojenne po 1709 roku
   6.1.4. Konfederac j a tamogrodzka
   6.2.  Konfederacja Barska 1768-1772
   6.2.1. Ziemie południowo-wschodnie Rzeczypospolitej jako baza konfederacji
   6.2.2. Walki na ziemiach południowo-wschodnich                                                         ^
   6.3. Wojna polsko-rosyjska 1792 roku
   6.3.1. Plany wojenne i siły stron
   6.3.2. Działania wojenne armii koronnej
   6.3.3. Obrona linii Bugu

    

   ROZDZIAŁ SIÓDMY
   DZIAŁANIA ZBROJNE W OKRESIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH
   1794-1864
   Wojciech Stanisław Mikuła
   7.1. Powstanie Kościuszkowskie 1794 roku
   7.1.1. Wybuch powstania na ziemiach południowo-wschodnich i jego wpływ na rozwój insurekcji
   7.1.2. Wystąpienie zbrojne oddziałów zakordonowych i ich udział we wzmocnieniu osłony ziem południowo-wschodnich
   7.1.3. Obrona Unii Bugu na przełomie maja i czerwca. Bitwy pod Dubienkąi Chełmem
   7.1.4.  Powstańcze próby osłony kierunku południowego
   7.2. Walki w okresie Księstwa Warszawskiego
   7.2.1. Działania zbrojne na terenie Galicji w 1809 roku
   7.2.2. Działania wojenne na ziemiach południowo-wschodnich w kampanii 1812-1813
   7.3. Powstanie Listopadowe
   7.3.1. Rola ziem południowo-wschodnich w pierwszym okresie wojny z Rosją
   7.3.2. Wyprawa Dwemickiego na Wołyń. Działania insurekcyjne na ziemiach zabranych
   7.3.3. Powstanie na Wołyniu Podolu i Ukrainie
   7.3.4. Wyprawa w Lubelskie gen. Sierawskiego i gen. Chrzanowskiego
   7.4.  Charakter zmagań militarnych w Powstaniu Styczniowym
   7.4.1. Lubelskie w planach powstańczych
   7.4.2. Walki w Lubelskiem


   ROZDZIAŁ ÓSMY
   WALKI NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH W LATACH I WOJNY
   ŚWIATOWEJ
   Zbigniw Palski
   8.1. Austro-Węgierski i rosyjski plan wojny
   8.2. Sytuacja na froncie galicyjskim w pierwszym okresie działań wojennych (od sierpnia do połowy września 1914 roku)
   g.3. Pierwsze oblężenie Przemyśla
   8.4. Walki na froncie galicyjskim w okresie od października 1914 do maja 1915
   8.5. Ofensywa gorlicka
   8.6. Trzecia bitwa o Przemyśl
   8.7. Ofensywa rosyjska w 1916 roku

    

   ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
   KONFLIKT POLSKO-UKRAIŃSKIW LATACH 1918-1919
   Michał Klimecki

    

   ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
   DZIAŁANIA BOJOWE NA UKRAINIE, WOŁYNIU I PODOLU PODCZAS WOJNY
   POLSKO-ROSYJSKIEJ W LATACH 1919-1920
   Lech Wyszczelski
   10.1. Operacja ukraińska Wojska Polskiego
   10.2. Odwrót spod Kijowa na Zbrucz i Stochód
   10.3. Walki obronne na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej
   10.4. Przeciwuderzenie polskie. Wytyczenie Unii granicznej na Wołyniu i Podolu

    

   ROZDZIAŁ JEDENASTY
   ZIEMIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE W SYSTEMIE OBRONNYM
   II RZECZYPOSPOLITEJ I WOJNIE OBRONNEJ POLSKI W 1939 ROKU
   Kazimierz Pindel
   11.1. Miejsce i rola ziem południowo-wschodnich w systemie obronnym państwa w latach 1923-
   1935
   11.2. Ziemie południowo-wschodnie j Polski w planowaniu wojennym i przygotowaniach
   obronnych w latach 1935-1939
   11.3. Działania wojenne na ziemiach południowo-wschodnich Polskie we wrześniu 1939 roku

    

   ROZDZIAŁ DWUNASTY
   SYSTEM FORTYFIKACYJNY NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
   POLSKI W LATACH 1918-1939
   Andrzej Aksamitowski
   12.1. Dawne fortyfikacje austriackie i ich rola w polskich przygotowaniach obronnych
   12.1.1. Kraków 12.1.2 Przemyśl 12.1.3. Austriackie przedmościa w Małopolsce Wschodniej
   12.2. Rozbudowa fortyfikacyjna południowo-wschodnich granic II Rzeczypospolitej
   12.2.1. Fortyfikacje Wołynia
   12.2.2. Fortyfikacje Podola

    

   ROZDZIAŁ TRZYNASTY
   DZIAŁANIA ZBROJNE NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
   W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
   Henryk Stańczyk
   13.1. Obrona ziem południowo-wschodniej Polski we wrześniu 1939 roku
   13.1.1 Obrona południowo-wschodniej Polski przed Niemcami
   13.1.2. Agresja radziecka ze wschodu
   13.2. Tereny południowo-wschodniej Polski jako obszar wyjściowy Wehrmacktu do uderzenia
   na ZSRR w 1941 roku
   13.3. Operacja wojenne na obszarze południowo-wschodniej Polski w 1944 roku

    

   ROZDZIAŁ CZTERNASTY
   WALKI JEDNOSTEK WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM UKRAIŃSKIM W
   LATACH 1944-1948
   Stefan Chojnecki, Marek Jasiak, Andrzej Olejko
   14.1. Zwalczanie podziemia ukraińskiego przez jednostki Wojska Polskiego do marca 1946 roku
   14.2. Walki z podziemiem ukraińskim od kwietnia 1946 do marca 1947 roku
   14.2.1. Działalność bojowa Grupy Operacyjnej „Rzeszów" od kwietnia do października
   1946 roku
   14.2.2. Walki z UPA od listopada 1946 do marca 1947 roku
   14.3. Działania jednostek WP przeciwko podziemiu ukraińskiemu w okresie od wiosny 1947
   wiosny 1948 roku
   14.4. Działania lotnicze nad Bieszczadami w latach 1946-1947

    

   ROZDZIAŁ PIĘTNASTY
   ZIEMIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE W SYSTEMIE OBRONNYM POLSKI
   W LATACH 1944-1989
   Lech Kowalski
   15.1. Region Polski południowo-wschodniej w strukturach polityczno-militamych
   15.2. Potencjał gospodarczo-militarny Polski południowo-wschodniej
   15.3. Siły militarne i poza militarne systemu obronnego Polski południowo-wschodniej
   15.4. Obszar Polski południowo-wschodniej w doktrynie wojennej państwa

    

   ROZDZIAŁ SZESNASTY
   WARUNKI DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH PROWADZONYCH NA OBSZARZE
   POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
   Witold Lidwa
   16.1. Warunki prowadzenia działań na Pogórzu Beskidzkim, Beskidach i Bieszczadach 16.1.1. Wpływ warunków środowiska na działania taktyczne
   16.2. Kotlina Sandomierska
   16.3. Wyżyna Lubelska
   16.4. Wyżyna Sląsko-Małopolska
   16.5. Wpływ środowiska lesistego na działania taktyczne

    

   ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY
   SIŁY ZBROJNE UKRAINY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
   Andrzej Podkowski, Ryszard Synowski
   17.1. Charakterystyka geopolityczna regionu
   17.1.1. Strategiczne Znaczenie obszaru
   17.1.2. Potencjał gospodarczy
   17.1.3. Potencjał demograficzny
   17.2. Bezpieczeństwo kraju
   17.2.1. Polityka ekonomiczno-wojskowa Ukrainy
   17.2.2. Problem broni jądrowej
   17.3. System obronny Ukrainy
   17.3.1. Podsystem kierowania obronnością
   17.3.2. Podsystem militarny

   17.3.2.1. Siły zbrojne
   17.3.2.1.1. Wojska lądowe
   17.3.2.1.2. Wojska Obrony Powietrznej
   17.3.2.1.3. Marynarka Wojenna
   17.3.2.1.4.  Siły Szybkiego Reagowania
   17.3.2.1.5. Wojska Kosmiczne

   17.3.2.2. Podsystem pozamilitamy
   17.3.2.2.1.  Gwardia Narodowa
   17.3.2.2.2. Wojska Ochrony Pogranicza
   17.3.2.2.3.  Służba Bezpieczeństwa
   17.3.2.2.4. Wojska Wewnętrzne
   17.3.2.2.5. Obrona Cywilna

   17.4. Program rozwoju sił zbrojnych
   POSŁOWIE

   CONCLUSION

   BIBLIOGRAFIA

   WYKAZ MAP

   INDEKS OSOBOWY

   INDEKS GEOGRAFICZNY

   Kategorie: ,
   © Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK
   0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

    Antykwariat Kwadryga

    jest miejscem wyjątkowym, przestrzenią zatrzymanego czasu – świadectwem historii kultury zapisanej na kartach tysięcy książek.