ul. Wilcza 29 A lok. 25
00-544 Warszawa
tel. 022 622 11 54
0,00 

BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJE JOACHIMA LELEWELA

60,00 

Brak w magazynie

Kontakt
Autor

Miasto wydania

Wydawnictwo

Rok wydania

Format 18×25 cm, stron 288, miękka okładka wydawnicza.

Stan bardzo dobry.

Spis treści:

PRZEDMOWA
Rozdział I: ŹRÓDŁA POWOŁANIA PISARSKIEGO JOACHIMA LELEWELA
1.TŁO HISTORYCZNE EPOKI
Powstanie układu kapitalistycznego
Wzrost znaczenia pieniądza. Merkantylizm. Rozwój przemysłu. Różnice w strukturze gospodarczej.
Związek ideologii z podłożem ekonomicznym .
Utylitarny stosunek do wiedzy. Potrzeba wolności i tolerancji.
Bibliofilstwo we Francji
Dwór królewski. Jan Ludwik Gaignat. Książę La Valliere. Girardot de Prefond. Biblioteka Królewska.
Charakterystyka oświecenia niemieckiego i bibliofilstwo w Niemczech
Stosunki gospodarcze. Chrystian Wolff. Filozofia popularna. Księgozbiory prywatne. Biblioteka hr. Biinaua. Biblioteka hr. Briihla. Biblioteki książęce i uniwersyteckie.  Biblioteka Uniwersytecka w Getyndze.
Przewrót umysłowy w Polsce
Stosunki gospodarcze i społeczne. Rozwój ludnościowy Warszawy. Zacofanie umysłowe czasów saskich. Reformy Konarskiego. Program kulturalny Załuskiego. Działalność Mitzlera de Koloff. Ruch bibliofilski miast pruskich. Ruch czasopiśmienniczy w Warszawie. Wpływy oświecenia francuskiego. Biblioteka królewska. Renesans drukarstwa. Sprawa wyższej uczelni w Warszawie. Stosunek przedstawicieli oświecenia polskiego do świata książki.

2.ŚRODOWISKO RODZINNE I SPOŁECZNE
Rodzina Lelewelów
Pochodzenie. Związki z ziemią mazurską i służba publiczna Karola Lelewela. Stosunki z dworem królewskim i obozem postępu. Poglądy społeczne Karola Lelewela.
Wychowanie domowe i szkolne
Pomoc materialna dalszej rodziny. Dzieciństwo i czasy szkolne Joachima. Ks. Onufry Kopczyński. Związki ze światem książek. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Wybór zawodu
Wybór uczelni wyższej i motywy nim kierujące. Znaczenie społeczne decyzji Lelewela. Zobowiązania kandydata do stanu nauczycielskiego. Odtrącenie mecenatu magnackiego.

Rozdział II: LELEWEL I ŚWIAT KSIĄŻEK (1804 1818)
STOSUNKI ZE ŚWIATEM NAUKI
Wpływ środowisk kulturalnych
Pojęcie służby narodowej. Podstawy ekonomiczne działalności pisarskiej. Ośrodki życia umysłowego.
Stosunki z Grodkiem i Biblioteką Uniwersytetu Wileńskiego
Poglądy metodologiczne Gródka. Sąd Gródka o pracy Lelewela
o Kadłubku. Postulaty Gródka w zakresie heurezy. Dostarczanie Lelewelowi książek. Groddeck jako bibliograf i bibliotekarz. Szymon Feliks Żukowski. Kazimierz Kontrym. Związki Lelewela z Biblioteką Uniwersytetu Wileńskiego. Tematyka biblioteczna i bibliograficzna w korespondencji Kontryma i Żukowskiego. Stosunek obu przyjaciół do planów wydawniczych Lelewela.
Krzemieniec i Poryck
Wyższość Krzemieńca nad Wilnem. Biblioteka Krzemieniecka. Dostęp do biblioteki w Porycku. Erudycja bibliograficzna Czackiego. Czacki jako kontynuator Naruszewicza. Poglądy historiograficzne Kołłątaja. Troska Czackiego o drukarnię w Krzemieńcu. Kontakty Lelewela z Krzemieńcem po wyjeździe do Warszawy.
Studia nad rękopisami dziejopisarstwa polskiego
Dwa nurty w badaniach naukowych Lelewela. Poznanie rękopisów „Kroniki” Kadłubka. Odpisanie „Kroniki” Galla. Spostrzeżenia Lelewela. Organizacja Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym i udział w niej Lelewela (Rękopis Lubiński).
Stosunki z Bentkowskim i braćmi Bandtkie  Feliks Bentkowski. Sprawa rękopisu Hodiejowskiego. Sprawa wydania „Kroniki” Galla. Jerzy Samuel Bandtkie.  Recenzja „Dziejów Królestwa Polskiego”. Postulaty metodyczne Jana Wincentego Bandtkiego. Związek ich z ówczesną epoką. Plan podziału historii Polski na okresy w opracowaniu Lelewela.
Metodologia historyczna Lelewela
Rady Hussarzewskego. „Historyka”. Czynności w procesie badania historycznego. Klasyfikacja źródeł. Problemy kompozycyjne wykładu.
Zainteresowania bibliologiczne Lelewela
Erudycja bibliograficzna Lelewela. Tematyka bibliologiczna w korespondencji z Arnoldem. Współudział Lelewela w pracy Lindego o „Statucie litewskim”. Analiza bibliologiczna rękopisu „Statutu”.
stosunki ze Światem drukarskim i wydawniczym
„Nadworny drukarz” Józef Zawadzki
Działalność drukarska Zawadzkiego. Pierwsze kontakty Lelewela z drukarnią. „Edda”. „Rzut oka na dawność litewskich narodów”. Potrzeba osobistej opieki nad drukującym się dziełem. „Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa”,
Przerwa w stosunkach Lelewela z Zawadzkim .
„Pisma pomniejsze geograficzno historyczne”. Sprawa umowy na „Badania starożytności”. Stosunki z „Pamiętnikiem Warszawskim”. Stosunki z „Dziennikiem Wileńskim”. Założenie „Tygodnika Wileńskiego”.  .
Powrót do dawnych stosunków. Pogłębienie znajomości techniki rytowniczej
Kontakty z drukarnią Zawadzkiego. Największe przedsięwzięcie wydawnicze. Dodatki do dzieł w postaci atlasów. Stosunek do litografii. Umiejętność posługiwania się rylcem.

PRZYGOTOWANIE LELEWELA DO ZAWODU BIBLIOTEKARSKIEGO
Poznanie procesów b i b 1 i o 1 ogicznych
Technika rzemiosła pisarskiego. Stosunek do zagadnień bibliografii
i kompozycji książki. Poznanie procesów drukarskich. Stosunek do księgarstwa.
Bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo i bibliofilstwo Poznanie zbiorów bibliotecznych i zetknięcie się z problemami techniki bibliotecznej. Biblioteka własna. Stosunek do informacji bibliograficznej i oceny krytycznej. Opinia Jarkowskiego.
Rozdział III: POWSTAWANIE „BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJGA”

GENEZA DZIEŁA (1818 1821)
Praktyka bibliotekarska
Stanowisko służbowe Lindego. Biuro Biblioteczne. Zastępstwo Lindego. Skład zbiorów Biblioteki Publicznej. System ustawienia zbiorów Lindego. Konfrontacja z systemem Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Początek pracy w nowym zawodzie. Pomoc Zaorskiego. Sprawa regulaminu. Problem katalogu. Polityka Lindego w zakresie pomnażania zbiorów. Kasata klasztorów. Wysyłka zbiorów klasztornych do Warszawy. Organizacja przejęcia napływających zbiorów. Praca nad katalogiem alfabetycznym. Udział Lelewela w polityce zakupów. Sprawa wymiany dubletów. Służba informacyjna.
Studia teoretyczne i kontakty osobiste
Kontakty z Lindem. Inicjatywa Lindego w zakresie opracowania inkunabułów. Perspektywy wykładów bibliografii. Spotkania z Jerzym Samuelem Bandtkiem. Plan bibliologii Jarkowskiego. Lektura dzieł teoretycznych. Udział Lelewela w rozbudowie systematyki ustawienia zbiorów. Pogląd na bibliografię. Praca nad „Dziejami historii, jej badań i sztuki”. Literatura historii a historia historii.
Wykłady bibliografii
Wybór przedmiotu wykładu. Treść wykładów. Stosunek do „Ksiąg bibliograficznych”.
Pierwotna koncepcja dzieła
Notaty bibliograficzne Lelewela. Brak czasu na większe prace konstrukcyjne. Stosunek do działalności krytycznej. Szata zewnętrzna druków przedmiotem oceny krytycznej Lelewela. Fakty z historii książki w ocenie „Dziejów Królestwa Polskiego” Bandtkiego. Pomysł recenzji „Historii drukarń krakowskich”. Wzrost notat bibliograficznych Lelewela. Rozszerzenie płaszczyzny zagadnień zamierzonej recenzji. Notaty Lelewela z historii bibliotek.
Problem kompozycji dzieła
Drobiazgowość i różnorodność wiadomości bibliograficznych. Stosunek Lelewela do biblioteki poryckiej. Węzeł kompozycyjny dzieła Czackiego „O litewskich i polskich prawach”. Analogia do problemu własnego. Plan dzieła.

2.PRACA NAD RĘKOPISEM I DRUK DZIEŁA (1821 1826)
Powrót do Wilna. Motywy tej decyzji
Motywy pisania dzieła bibliograficznego. Właściwa dziedzina pracy pisarskiej Lelewela. Brak czasu na pracę badawczą w dziedzinie historii. Polityka biblioteczna Lindego w stosunku do Uniwersytetu. Udział w konkursie na katedrę historii powszechnej. Prace końcowe Lelewela w Warszawie.
Tom pierwszy „Bibliograficznych ksiąg dwojga” .
Praca nad tomem pierwszym dzieła. Wysyłka arkuszy korektowych Lindemu. Zainteresowanie dziełem w Warszawie. Druk dzieła. Recenzja Daniłowicza. Opinia Jarkowskiego. Odzew Bandtkiego.
Tom drugi „Bibliograficznych ksiąg dwojga”
Chronologia pracy nad tomem drugim. Echa trudów Lelewela nad dziełem w korespondencji z Zaorskim i Jarkowskim. Wakacje r. 1824
i powrót do Wilna. Ostatnie dni pobytu w Wilnie. Praca nad dziełem w Warszawie. Nadejście rękopisu do Wilna i żądania cenzury. Zwłoka z rozpoczęciem druku. Druk. Sprawa Kontryma i odbicie jej w „Księgach”. Ukazanie się tomu w druku.
Problem tomu trzeciego
Plan treści tomu trzeciego i ewentualne jego zmiany. Wiadomości o dziejach bibliotek. Rozrastanie się programu badań „bibliograficznych”. Potrzeba ograniczenia ich zakresu. Motywy psychologiczne niewykonania planu względem tomu trzeciego.

Rozdział IV: „BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJE” NA TLE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY BIBLIOLOGICZNEJ
1.KIERUNKI ROZWOJU TEORII BIBLIOGRAFII I STOSUNEK DO NICH LELEWELA
Powstanie teorii bibliografii
Znaczenie terminu „bibliografia”. Rola bibliofilstwa w powstaniu teorii bibliografii. Okres praktyki bibliograficznej. Klasyfikacja nauk Bacona i jej wpływ na praktykę biblioteczną i bibliograficzną. Dwa nurty w rozwoju teorii bibliografii na Zachodzie.
Teoria bibliografii we Francji
Związek teorii z bibliofilstwem. Franciszek Wilhelm Debure. Stefan Gabriel Peignot. Poglądy Peignota w „Dictionnaire raisonne de bi bliologie”. Wykład jego teorii w „Repertoire bibliographiąue univer sel”. Ewolucja w poglądach Peignota.
Teoria bibliografii w Niemczech
Prace niemieckie dotyczące historii powszechnej piśmiennictwa. Wzór systematyki piśmiennictwa w katalogu Franckego. Stosunek do książki w Niemczech. Michał Denis i jego teoria. Teoria Eberta.
Stosunek Lelewela do obu nurtów rozwojowych.
Wpływ środowiska na Lelewela. Sąd Lelewela o teorii bibliografii we Francji. Bibliofilstwo polskie a francuskie.
Kompozycja „Bibliograficznych ksiąg dwojga” a teoria Denisa
Związek z dziełami Bandtkiego. Strona kompozycyjna, dzieła. Przegląd treści. Zmiany planu pierwotnego. Stosunek do konstrukcji Denisa. Wyodrębnienie dwóch części w dziele Lelewela.

2.CZĘSC TEORETYCZNO SYSTEMATYCZNA „BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJGA”
Pogląd Lelewela na bibliografię
„Przemowa do moich ksiąg bibliograficznych”. Próba określenia momentu powstania jej koncepcji. Powstanie historii piśmiennictwa. Cel trudów bibliograficznych według Lelewela. Wyodrębnienie się trzech dziedzin: historiae litterariae, literatury, bibliografii. Bibliografia w węższym i szerszym znaczeniu. Bibliotekarstwo jako odrębna nauka.
Grafika, czyli nauka o rękopisach „De re diplomatica“ Mabillona. Początek paleografii. Nauka o rękopisach. Stosunek Lelewela do dzieła Pfeiffera. Wykład wiadomości wchodzących w zakres gramatologii. Wiadomości o materiale do pisania. Wiadomości o postaci zewnętrznej rękopisów. Postulat jednolitej terminologii w nauce o książce. Nauka o rękopisach a dyplomatyka. Krytyka zewnętrzna rękopisu. Instrukcja katalogowania rękopisów. Zagadnienie filigranów. Wartość rękopisów.
O inkunabułach i starych drukach
Drukarstwo. Początek inkunabulistyki. Maittaire. Denis. Laire. Panzer. Problem inkunabułów nie datowanych. Braun. Grass. Fischer. Postulaty metodyczne Lelewela. Zasada autopsji. Poznanie literatury przedmiotu. Metoda typograficzna. Inne postulaty metodyczne Lelewela. Pojęcie inkunabułu według Lelewela. Wykład morfologii dawnej książki. Instrukcja katalogowania. Ocena wartości druków.
Bibliotekarstwo
Bibliotekarstwo w systemie Lelewela. Klasyfikacja piśmiennictwa a praktyka bibliotekarska. Związek bibliotekarstwa z bibliografią. Zagadnienie techniki bibliotecznej: Kayser, Schrettinger, Ebert. Źródła literackie i treść rozdziału o bibliotekarstwie. Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów. Porządkowanie zbiorów. Systematyczne ustawienie zbiorów. Wskazówki metodyczne w kwestii ustawienia zbiorów. Spisywanie zbiorów. Instrukcja katalogowania alfabetycznego. Sygnowanie książek. Sporządzanie katalogu alfabetycznego. Utrzymanie zaprowadzonego porządku. Udostępnianie zbiorów: prace bibliograficzne, czytanie na miejscu, wypożyczanie do domu, poszukiwania bibliograficzne. Przegląd systemów klasyfikacyjnych. Własny system klasyfikacyjny bibliotekarza. Katalog systematyczny biblioteki. Polityka biblioteczna: dobór piśmiennictwa, selekcja materiału, osobliwości. Stosunek do bibliomanii. Środki umożliwiające wzrost zbiorów: okazyjne kupna, licytacje, gospodarka dubletami. Źródła wiadomości o cenach książek. Warunki funkcjonowania biblioteki: personel, podział pracy, swoboda w dysponowaniu funduszami. Usposobienie bibliotekarza.

3.CZĘŚĆ BIBLIÓGRAFIĆZNO HISTORYCZNA „BIBLIOGRAFICZNYCH KSIĄG DWOJGA”
O drukarstwie
Opisy dzieł rzadkich a tytuł dzieła. Wynalezienie sztuki drukarskiej. Legenda o Smerze. Dorobek Lelewela w zakresie bibliografii powszechnej. Rodzaje opisów 'bibliograficznych Lelewela. Ujęcie liczbowe wkładu Lelewela. Biblioteki, które dostarczyły egzemplarzy druków jako podstawy opisu. Wiadomości rękopiśmienne o książkach. Wiadomości otrzymane od bibliografów. Charakter informacji bibliograficznych Lelewela. Ustalenia Lelewela dotyczące syntagmatówT z XV w. Związek wiadomości bibliograficznych Lelewela z projektowanym katalogiem inkunabułów. Opisy druków różnowierczych. Druki kilko kartkowe. Rzadkość opisywanych druków. Celem opisu bibliograficznego dzieje kultury. Zastosowanie metody typograficznej. Związki Hallera z Unglerem. Związki Marka Szarffenberga z Wietorem i Maciejem Szarffenbergiem. Los drukarni Macieja i Marka Szarffenbergów po ich śmierci. Wnioski Lelewela o istnieniu partii wśród drukarzy. Stosunek Lelewela do dziejów drukarstwa po okresie inkunabułów. Plany wydawnicze w zakresie rejestracji piśmiennictwa. Brak syntezy całości dziejów drukarstwa w Polsce. Przesłanki metodyczne syntezy Lelewela. Rzadkość a wartość wewnętrzna dzieła. Synteza Lelewela. Pierwszy okres do 1550. Drugi okres 1550 1650. Trzeci okres 1650  1750. Czwarty okres po r. 1750. Wolność jako twórczy element pro cesu historycznego. Związek syntezy Lelewela z tłem powszechno dziejowym.
Dzieje bibliotek w Polsce
Podstawa źródłowa syntezy Lelewela. Podział na okresy. Sposób wykładu. Pierwszy okres 1000 1350. Drugi okres 1350 1500. Trzeci okres 1500 1650. Czwarty okres 1650 1750. Piąty okres po r. 1750. Rozszerzenie podstawy źródłowej. Stadia rozwojowe tego okresu: Załuski i Komisja Edukacji Narodowej, Czacki, Bentkowski. Problem stałych funduszów. Działalność bibliotekarska Jarkowskiego.
Stan Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim
Geneza powstania rozdziału i jego zakres. Sposób Wartościowania działów opisywanego zbioru. Niedostatki opisu. Dział teologii. Metodologia opisu Lelewela. Analogia do dzieła Denisa. Informacja bibliograficzna a informacja katalogowa.

ZAKOŃCZENIE

3.WPŁYW DZIEŁA LELEWELA
Stosunek nauki polskiej do metody typograficznej Lelewela
Metodologiczny charakter dzieła Lelewela. Stosunek wykładających „bibliografię” do teorii Lelewela. Wpływ Eberta. Stosunek Lelewela do postulatu rejestracji piśmiennictwa. Metoda archiwalna Bandtkiego. Nurt Bandtkiego. Nurt Lelewela. Problem pierwszej drukowanej książki polskiej. Potrzeba stosowania wskazań metody typograficznej. Metoda typograficzna jako program badawczy. Analogia do rozwoju inkunabulistyki na Zachodzie. Problem źródła wskazań metodycznych Piekarskiego.
Problem syntezy dziejów drukarstwa polskiego . Sobieszczański. Korotyński. Grycz.
Problem syntezy dziejów bibliotek w Polsce
Stosunek do syntezy Lelewela Sobieszczańskiego i innych. Próba Hahna. Próba Grycza.
Rozwój nauki o rękopisach
Nauka o rękopisach w ujęciu Eberta. Ocena wkładu Lelewela.
Problem techniki bibliotecznej
Aktualność problemu. Poglądy Borkowskiego. Poglądy Sobieszczańskiego. Poglądy Górskiego. Źródło wiadomości Górskiego. Stosunek innych autorów podręczników bibliotekarskich do Lelewela.
Rozwój metody opisu bibliograficznego
Wskazówki instrukcyjne Lelewela. Uznanie zasady autopsji. Cel opisu katalogowego. Problem dokładności opisu katalogowego. Powstanie adnotacji księgoznawczych. Strona formalna opisu. Postulaty metodyczne Piekarskiego.

WNIOSKI
Bibliografia przedmiotu
Objaśnienie skrótów
Resume
Indeks osób

Kategorie: ,
© Kwadryga | wykonanie: THE NEW LOOK